فایل رایگان تعيين اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ACT بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ACT بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

زندگی ممکن است با بیماری یا آسیب دیدگی شدید غیرقابل پیش بینی و نامطلوب همراه شود. این نوع زندگی پر از خطرهاییاست که متوجه خودانگاره شخص است و همچنین به عزت نفس، احساس آزادی، فعالیتهای روزمره، راحتی جسمی و زندگیآینده وی لطمه می زندبه منظور بررسی تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT بر کیفیت زندگی بیماران مبتلابه آسم 30 نفر به شکل تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه به شکل تصادفی تقسیم گردید. برای جمع آوری داده هااز پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده گردید. این پرسشنامه دارای 26 سوال است دو سوال اول کیفیتزندگی و میزان سلامت کلی فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد و 24 سوال دیگر به بررسی چهار بعد اصلی یعنی: سلامت جسمانی،سلامت روان ،روابط اجتماعی و سلامت محیط.آزمودنی ها در یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت به سوالات پاسخ می دهند. دادهها از طریق تحلیل کوواریانس یک راهه تحلیل شدند. نتایج نشان داد درمان پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی (سلامتمحیطی، روابط اجتماعی، سلامت روانی، سلامت جسمانی) در بیماران مبتلا به آسم موثر است.

لینک کمکی