فایل رایگان رابطه بين شبکه هاي اجتماعي (مبتني برموبايل) وسازگاري اجتماعي برانگيزش تحصيلي دانش اموزان ناحيه 2 شهرستان زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين شبکه هاي اجتماعي (مبتني برموبايل) وسازگاري اجتماعي برانگيزش تحصيلي دانش اموزان ناحيه 2 شهرستان زاهدان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین اعتیادبه شبکه های اجتماعی (مبتنی برموبایل) وسازگاری اجتماعیبرانگیزش تحصیلی دانش آموزان شهرستان زاهدان در سال 1397 می باشد.روش پژوهش ازنوع طرح همبستگیاست و تعداد 150 نفر از جامعه اماری که شامل 77923 نفر می باشد، به عنوان نمونه با روش نمونه گیریخوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر،پرسشنامه اعتیادبه شبکه های اجتماعی مبتنی برموبایل و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل استفاده شدهاست .نتایج تجزیه وتحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS24 نشان داد که بین اعتیاد به شبکه هایاجتماعی (مبتنی برموبایل) وسازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی دانش اموزان ناحیه 2 شهرستان زاهدانرابطه وجود دارد. جهت بررسی این فرضیه از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشانداد بین شبکه های اجتماعی (مبتنی برموبایل) با انگیزش رابطه معکوس و معنی دار و بین سازگاری اجتماعیبا انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معنادار در سطح 0/95 اطمینان وجود دارد.

لینک کمکی