فایل رایگان رابطه بين نگرش سيستمي و عملکرد کارکنان و مديران بنياد شهيد و امور ايثارگران استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين نگرش سيستمي و عملکرد کارکنان و مديران بنياد شهيد و امور ايثارگران استان بوشهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین نگرش سیستمی و عملکرد کارکنان و مدیران بنیاد شهید و ایثارگران استان بوشهرصورت گرفته است. در این تحقیق مولفه های نگرش سیستمی نظیر: تعامل پویا، داشتن اهداف مشخص، داشتن چشم اندازمشترک، کل نگری، بازخورد مناسب و جامع، وجود هم افزایی با توجه به عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. همچنینضمن ارائه مبنای نظری نگرش سیستمی و مبنای نظری عملکرد به بررسی انواع تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در اینزمینه پرداختیم و چارچوب نظری پژوهش حاضر را بیان نمودیم، روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری به تعداد 130 نفر از کارکنان و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد و با استفاده از جدول مورگان 100 نفر ازآنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها به وسیله ی دو پرسشنامه تفکر سیستمی و پرسشنامه ی اثربخشی ارزیابیعملکرد صورت گرفته است. با استفاده از نرم افزار spss به سنجش و تلخیص و تفسیر داده ها پرداخته شد. نتایج این پژوهشرابطه ی بین داشتن اهداف مشخص و عملکرد چشم انداز مشترک و عملکرد و کل نگری و عملکرد را تایید نکرد ولی رابطه یبین تعامل پویا و عملکرد، بازخورد مناسب و عملکرد، هم افزایی و عملکرد و نگرش سیستمی و عملکرد تایید گردید.

لینک کمکی