فایل رایگان رابطه والد-کودک و انسجام خانواده با مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه والد-کودک و انسجام خانواده با مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

کیفیت روابط والدفرزند در کنار همبستگی و انسجام درونی خانواده می توانند تعیین کننده بسیاری ازخصوصیات روانشناختی و اجتماعی فرزندان باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه والد-کودک و انسجامخانواده با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان رضوانشهردر نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 به تعداد تقریبی 430 نفر بود. از این بین با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 153 دانش آموز دختر مقطع ابتدایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. دانش آموزان پرسشنامه های رابطه والد-فرزند فاین و همکاران (1983) و انسجام خانواده سامانی (1381)، و معلمبرای دانش آموزان پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983) را تکمیل کردند. داده های بهدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیهو تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد بین رابطه پدر- فرزند و خرده مقیاس های احساس مثبتو ارتباطات؛ بین رابطه مادر- کودک و خرده مقیاس های احساسات مثبت، تعیین هویت، ارتباطات، و انسجامخانواده با نمره مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر رابطه مثبت و همچنین بین خرده مقیاس هایدرگیری و آمیختگی پدر ، خشم پدر، و تنفر/گم گشتگی نقش مادر با نمره مهارت های اجتماعی دانشآموزان دختر رابطه منفی و معنادار وجود دارد (P<0/05). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادانسجام خانواده و ارتباطات مادر به صورت مثبت و در مجموع 42 درصد از تغییرات مهارتهای اجتماعیدانش آموزان دختر را پیش بینی می کنند (p<0/01). بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که تعاملاتوالد-فرزند و انسجام خانواده با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر رابطه داشته و قادر به پیش بینیآن هستند.

لینک کمکی