فایل رایگان رويکرد اجتماعي سازي مبارزه با موادمخدر با تاکيد بر توسعه و بهره مندي از ظرفيت سازمان هاي مردمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رويکرد اجتماعي سازي مبارزه با موادمخدر با تاکيد بر توسعه و بهره مندي از ظرفيت سازمان هاي مردمي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مسئله اعتیاد به عنوان یک مسئله اجتماعی، روانشناختی، پزشکی، اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگی هایخاص خود حاکمیت ملی، امنیت و استقلال کشورها را متاثر میسازد. امروزه در زمینه پیشگیری از گرایشبه موادمخدر اغلب کشورها پیشگیری از نوع کیفری را به کناری گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعیگام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد وبرنامه های اجتماع محور است. مطالعه حاضر از طیف مطالعات مروری و تحلیلی است که به فرآینداجتماعی سازی در زمینه موادمخدر اشاره می کند و معتقد است که با توسعه و بهره مندی از ظرفیتسازمان های مردمی میتوان کاهش آسیب در این بخش را به صورت قابل توجهی مشاهده نمود. یافته هایپژوهش حاکی از آن است که توسعه مشارکت های مردمی با بهره گیری از ظرفیت های بسیج سازمان هایمردم نهاد و اجتماع محور در امر پیشگیری از اعتیاد در کنار بسترسازی و تسهیل در راه اندازی و فعالیتسازمان های مردم نهاد و اجتماع محور از جمله تشکل های کارگری، دانشجویی، دانش آموزی و ایجادهسته های کوچک و شبکه های بزرگ و همچنین توانمندسازی و ظرفیت افزایی و ارتقاء سطح مشارکتسازمانهای مردم نهاد و اجتماع محور در سیاست گذاری و برنامه ریزی می توان به کاهش پدیده اعتیاد درجامعه کمک شایان توجهی نمود.

لینک کمکی