فایل رایگان فرض مسوليت در مسوليت مدني و موارد آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فرض مسوليت در مسوليت مدني و موارد آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در حقوق هدف مسئولیت مدنی، جبران کامل خسارت زیاندیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیدهشده است. فرض مسئولیت مدنی، مطابق اصول کلی مسئولیت مدنی، چنانچه مسولیت مبتنی بر تقصیر باشد، باراثبات تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت بر عهده زیان دیده است و تا زمانی که تقصیر فاعل زیان به اثباتنرسد، وی مسولیتی برای جبران خسارت ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار با توجه به برخی مصلحت ها ازجمله عدم توان زیان دیده در اثبات تقصیر و رعایت عدالت و لزوم جبران کلیه خسارات، زیان دیده را از اثباتتقصیر معاف می نماید. هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یاآزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ایوارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آنها تقصیر کرده باشد. در اینپژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تبیین حدود و ثغور فرض مسئولیت مدنی در حقوق خواهیم پرداخت.

لینک کمکی