فایل رایگان محيط و يادگيري دانش آموزان دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان محيط و يادگيري دانش آموزان دبستاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

محیط ، مکانی است که یادگیری ها در آن شکل می یابد.به بیانی دیگر می توان گفت که عواطف و احساسات وسلایق و طرز نگرش انسان ها از محیط تاثیر می پذیرد.موقعیت و محیط یادگیری از عوامل بسیار موثر در یادگیری است. محیط مانند نور، هوا، تجهیزات و امکاناتآموزشی. طبیعی است هر چه امکانات آموزشی، کتابخانه و منابع مختلف علمی مناسب تر و بیشتر باشد، یادگیریشاگردان در مقایسه با یادگیری شاگردان مدرسه که دارای فضای مناسب نیست و در آن جز کتاب درسی منابعدیگری یافت نمی شود بسیار متفاوت خواهد بود.محیط ممکن است عاطفی باشد. رابطه معلم و شاگرد، رابطه شاگردان با هم، رابطه والدین با هم و نگرش والدین ومربیان در زمینه تربیت کودکان، همگی می تواند در میزان یادگیری شاگردان موثر باشد. موقعیت آموزش منظمهمراه با محبت و احترام متقابل، نسبت به محیط های خشک و تهی از عواطف، تاثیر بیشتری در یادگیری خواهدداشت. عاطفه به عنوان یک عامل بسیار موثر می تواند در جریان یادگیری عمل کند.عواملی نظیر عدم امنیت، ترس، اضطراب، نومیدی، شک و تردید می توانند در فعالیت های آموزشی از همه امکاناتیاد شده برخوردار باشد، شاگرد را به کنجکاوی و تلا ش برای یادگیری و حل مسائل ذهنی خود وادار می سازد.البته محیط و موقعیت یادگیری باید متناسب با آمادگی، استعداد، نیاز و گرایش شاگردان باشد.اگر مجموعه عوامل موجود در محیط برای شاگرد برانگیزنده و قابل درک نباشد، مساله ای در ذهن او ایجاد نخواهدشد یا در صورت وجود مساله، شاگرد توانایی حل آن را نخواهد داشت. به هر حال، امکانات محیط آموزشی، اعم ازنیروی انسانی و تجهیزات، وضع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خانواده نگرش والدین و مربیان نسبت به تحصیل وآموزشگاه و هزاران عامل محیطی دیگر می تواند در کیفیت و کمیت یادگیری شاگردان موثر باشد.

لینک کمکی