فایل رایگان مطابقت کتاب درسي علوم پايه چهارم ابتدايي از منظر توجه به مولفه هاي سلامت و بهداشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطابقت کتاب درسي علوم پايه چهارم ابتدايي از منظر توجه به مولفه هاي سلامت و بهداشت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سلامتی یکی از نعمت های بیکران الهی است که بر انسان ارزانی گشته است و از دید تمامی سازمان ها از جمله سازمان جهانیبهداشت، حق مسلم هر انسان و جزو ضروریات زندگی اوست. آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی را در آموزش سلامت وبهداشت ایفا میکند و باعث بهبود شخصیت دانش آموزان می شود. هدف تحقیق این است تا با بررسی و تحلیل کتاب علومچهارم ابتدایی، یک برنامه درسی را که بتواند کلیه ی نیازهای ضروری آموزش بهداشت و سلامت را در خود جای دهد، پیشنهادنماید. در این تحقیق روش توصیفی، تحلیلی، استنتاجی مورد استفاده قرار گرفت. تعداد صفحات کتاب علوم پایه چهارم ابتداییبا 4 مولفه ی اصلی و 21 مولفه ی فرعی مورد بررسی قرارگرفت و فراوانی و درصد نسبی هر یک از مولفه ها و زیرمولفه ها بهدست آمد. تحلیل محتوای کتاب مذکور از منظر توجه به مولفه های آموزش بهداشت و سلامت نشان داد که مولفه ی مربوط بهسلامت روانی با 112 مورد، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و کمترین مقدار مربوط به مولفه ی سلامت تغذیه با10 فراوانی است. بدین ترتیب در محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی به برخی مولفه های آموزش بهداشت و سلامت کمتر و یااصلا توجهی نشده است و کتاب علوم چهارم ابتدایی، مولفه های آموزش بهداشت و سلامت را به یک نسبت پوشش نداده است.در حالی که سلامت مهمترین عامل پیشرفت و ضامن بقای جامعه است، به طوری که برنامه های توسعه در بعد بهداشت بیش ازهر عامل دیگری زیربنای مفاهیم پایه ای چون سلامت است.

لینک کمکی