فایل رایگان مقايسه سبک هاي دلبستگي و طرح واره هاي ناسازگار در زنان شاغل و خانه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه سبک هاي دلبستگي و طرح واره هاي ناسازگار در زنان شاغل و خانه دار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور مقایسه سبک های دلبستگی و طرح وارههای ناسازگار در زنان شاغل و خانه دار می باشد. آزمودنی ها دراین پژوهش 100 نفر بودند (50 نفر زنان شاغل 50 نفر زنان خانه دار) که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها بهپرسش نامه های سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار پاسخ دادند. نتایج داده ها با استفاده از آزمون test-t نشان داد کهدر این مطالعه از نظر بررسی سبک های دلبستگی، بین سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در میان زنان شاغل و خانه دارتفاوت معناداری وجود نداشت. در متغیر طرح واره های ناسازگار اولیه، از نظر گرفتاری، ایثار، بازداری، معیارهای سرسختانه و استحقاقمیان زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداری مشاهده نگردید. اما زنان خانه دار، بدرفتاری/بی اعتمادی، انزوای اجتماعی/ بیگانگی، نقص/شرم، شکست خوردگی، وابستگی/ بی کفایتی، آسیب پذیری و اطاعت طلبی بیشتری را نسبت به زنان شاغل تجربه می کنند و همچنینزنان خانه دار از نظر خویشتن داری نسبت به زنان شاغل در مرتبه پایین تری قرار دارند.

لینک کمکی