فایل رایگان مقايسه نگاه فرهنگ غرب و اسلام به زن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه نگاه فرهنگ غرب و اسلام به زن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

با ظهوراسلام کرامت انسانی زن،احیا و درکنار مرد با عنوان نیمی از پیکره حیات بشری مطرح شد. بررسیتاریخ ملل مختلف بیانگر ظلم و ستم هایی است که در ادوار مختلف نسبت به زنان اعمال شده است تا بدانجا که او را از رده انسان ها خارج و به صورت کالایی درجهت منافع سوداگران قرار می داد.لذا هدف ازپژوهش حاضر بررسی و مقایسه نگاه فرهنگ غرب و اسلام نسبت به زن بوده است و روش مطالعه به صورتاسنادی و کتابخانه ای بوده است.نتایج پژوهش نشان داد که دراسلام زنان موهبتى الهى و ازهمانگوهرخلقت مردان مىباشند که درطرح نظام احسن آفرینش قرارگرفته و خداى تبارک وتعالى بهخاطرآفریدن آنان (انسان،اعم از زن و مرد) به خود تبریک گفته است.در اسلام زن مسلمان تمام تلاش خودرا صرف پرورش نهال باکرامت خانواده دربستر عبودیت و پرستش خداوند و حفظ شریعت اسلام و دفاع ازولایت الهی می کند.درحالی که زن غربی گرفتار و اسیر دنیای سراب گونه خویش بوده و درتوهم موضوعاتیهمچون برابری خود با مردان و حتی اثبات برتری زنان نسبت به مردان به سرمی برد و به دنبال احقاقحقوق به ظاهر پایمال شده زنان است. بنابراین، زن غربی نتیجه مدار بوده و به دنبال اوج لذت از زندگیدنیایی است،اما زن مسلمان درعرصه عبودیت وظیفه مدار بوده و به دنبال انجام وظایف محوله خود ازجنبههای فردی، خانوادگی و اجتماعی برای اخروی است.

لینک کمکی