فایل رایگان مقايسه نيم رخ مهارت هاي رواني و ذهن آگاهي در ورزشکاران نظامي و غير نظامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه نيم رخ مهارت هاي رواني و ذهن آگاهي در ورزشکاران نظامي و غير نظامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه ی منتخبی از مهارت های روانی و ذهن آگاهی در بین ورزشکاران نظامی وغیرنظامی انجام گردید.روش: روش تحقیق توصیفی و از نوع علی مقایسه ای می باشد. بدین منظور 318 ورزشکار نظامی و غیرنظامی به صورتدردسترس و هدفمند انتخاب و پرسشنامه های مهارت های ذهنی اوتاوا- 3، ذهن آگاهی و پرسشنامه تعیین سطح فعالیت بدنی بک را تکمیل نمودند. در پرسشنامه مهارت ها ی ذهنی اوتاوا 12 مهارت ذهنی در سه دسته مهارت های ذهنی پایه،مهارت های روان تنی و مهارت های شناختی، در پرسشنامه ذهن آگاهی سه مولفه آگاهی، عدم قضاوت و تمرکز مجدد بررسیشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیره و با استفاده از نرم افزار 22 spss انجام شد.نتایج: یافته ها نشان داد افراد نظامی دارای مهارت های شناختی بالاتری نسبت به افراد غیر نظامی می باشند. همچنین افرادنظامی و غیر نظامی با سطح فعالیت بدنی بالا در مهارت های پایه، روان تنی وشناختی دارای امتیاز بالاتری نسبت به افرادنظامی و غیرنظامی با سطوح فعالیت بدنی متوسط و پایین می باشند؛ همچنین افراد با سطح فعالیت بدنی بالا و متوسط دارایمیانگین تمرکز مجدد و ذهن آگاهی بالاتری هستند. افراد غیر نظامی دارای مهارت های آگاهی، عدم قضاوت، تمرکز مجدد وذهن آگاهی بالاتری نسبت به افراد نظامی می باشند.بحث: بر اساس این یافته ها به مربیان نیروهای مسلح و مربیان غیر نظامی پیشنهاد می شود که با بهره مندی این افراد ازفعالیت بالا به ارتقای سطح آمادگی روانی و ذهن آگاهی کمک نمایند.

لینک کمکی