فایل رایگان مقايسه ويژگي هاي اجتماعي و مزاجي افراد فعال و غيرفعال در ورزش هاي تفريحي و فراغتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه ويژگي هاي اجتماعي و مزاجي افراد فعال و غيرفعال در ورزش هاي تفريحي و فراغتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: صنعتی شدن جوامع و همچنین بهره گیری از فناوری و تکنولوژی پیشرفته باعث افزایش اوقاتفراغت و کاهش فعالیت های جسمانی در طی اوقات فراغت شده و شیوه زندگی بدون تحرک به صورت قانون مدوندرآمده است. کاهش تحرک و فعالیت بدنی در افراد عامل مهم ایجاد بسیاری از بیماری ها بخصوص در کشور هایتوسعه یافته شده، و ضرورت پرداختن به ورزش را بیش از گذشته نمایان ساخته است. این پژوهش با هدف، مقایسهویژگی های اجتماعی و مزاجی افراد فعال و غیر فعال در ورزش های تفریحی و فراغتی شهر شیراز انجام گرفت.مواد و روش ها: در پژوهش حاضر تعداد 384 نفر از ساکنین شهر شیراز با میانگین سنی 1/253±31/4 با روشنمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. حجم نمونه براساس جدول مورگان تعیین گردید. بهمنظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته عوامل اجتماعی و استاندارد مزاج استفاده گردید. به منظورتجریه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 21 استفاده گردید، همچنین سطح معناداری 0/05 در نظر گرفتهشد. یافته ها: براساس نتایج بین گرمی و سردی و نیز تری و خشکی مزاج در افراد فعال و غیرفعال تفاوت معناداریوجود داشت. و نیز در بررسی عوامل اجتماعی نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتماد اجتماعی، محرومیت نسبی،خودپنداره و پایگاه اجتماعی اقتصادی در افراد فعال و غیرفعال تفاوت معناداری وجود دارد. ولی در بیگانگیاجتماعی بین افراد فعال و غیرفعال تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج: با توجه به نتایج این تحقیق میتوان گفتافراد فعال نسبت به افراد غیرفعال گرمتر و خشکتر هستند. همچنین افراد فعال دارای اعتماد اجتماعی، محرومیتنسبی، خودپنداره و پایگاه اجتماعی اقتصادی بالاتری نسبت به افراد غیرفعال هستند.

لینک کمکی