فایل رایگان مقايسه ويژگي هاي شخصيتي افراد فعال و غير فعال در ورزشهاي تفريحي و فراغتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه ويژگي هاي شخصيتي افراد فعال و غير فعال در ورزشهاي تفريحي و فراغتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: عدم فعالیت بدنی توجه گستردهای را نسبت به ورزش، به ویژه نقش روانشناختی در ورزش معطوفکرده است و نیز روانشناسی، ورزش را علم کاربرد اصول روانشناختی در زمینه های ورزشی دانسته اند؛ اصولی کهغالبا به ارتقای عملکرد ورزشکاران در زمینه های روانی- اجتماعی اختصاص دارند. این پژوهش با هدف، مقایسهویژگی های شخصیتی افراد فعال و غیر فعال در ورزشهای تفریحی و فراغتی شهر شیراز انجام گرفت.مواد و روش ها: در پژوهش حاضر تعداد 384 نفر از ساکنین شهر شیراز با میانگین سنی 1/253±31/4 یا روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. حجم نمونه براساس جدول مورگان تعیین گردید. بهمنظور گردآوری داده ها از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ استفاده گردید. به منظور تجریه و تحلیلداده ها از نرم افزارspss نسخه 22 استفاده گردید، همچنین سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج نشان دادند افراد فعال برونگرایی و انعطاف پذیری بیشتر و روانرنجورخویی کمتری نسبت به افراد غیر فعال دارند، ولی در مورد سازگاری و وظیفه مداری تفاوت معناداری مشاهده نشد (p> 0/05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق میتوان گفت ویژگی هایی همچون برونگرایی و انعطاف پذیری در افرادفعال در ورزشهای تفریحی و فراغتی نمود بیشتری دارد و نیز ویژگی روانرنجورخویی افراد غیرفعال در ورزشهایتفریحی و فراغتی نمود بیشتری دارد. همچنین در مورد ویژگی های سازگاری و وظیفه مداری بین گروه فعال وغیرفعال در ورزش های تفریحی و فراغتی تفاوت معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی