فایل رایگان نقش سبک هاي فرزندپروري در پيش بيني عاطفه منفي کودکان پيش دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش سبک هاي فرزندپروري در پيش بيني عاطفه منفي کودکان پيش دبستاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اهداف: پژوهش حاضر به منظور تعیین فایل رایگان نقش سبک هاي فرزندپروري در پيش بيني عاطفه منفي کودکان پيش دبستانيانجام گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به عدم دستکاری متغیرها و شیوه ی گردآوری داده ها به طرح هایهمبستگی تعلق دارد. جامعه تحقیق حاضر شامل کلیه ی مادران دارای فرزند پیش دبستانی 1 و 2 منطقه 1 شهر تهران بود کهدر زمان اجرای تحقیق فرزندانشان در مراکز پیش دبستانی مشغول به تحصیل بودند و از آن بین به صورت روش نمونه گیریهدفمند تعداد 129 نفر از مادران انتخاب شدند و پرسشنامه های رفتار اوایل کودکی- فرم خیلی کوتاه روتبارت و همکاران (2001) و پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند (1967) در بین آنان توزیع شد. یافته های پژوهش: در پژوهش حاضر نشان داده شد که از بین سبک های فرزندپروری، سبک فرزندپروری استبدادی قادر به پیش بینی عاطفه منفی بود (p<0/01،=0/233, T=2/687) به گونه ای که با افزایش نمرات والدین در سبک فرزندپروری استبدادی، نمرات عاطفی منفی کودکاننیز افزایش می یافت. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می کنند که سبک های فرزندپروری و به ویژه سبکفرزندپروری استبدادی می بایست در مفهوم سازی و تشخیص عاطفی منفی کودکان لحاظ شوند.

لینک کمکی