فایل رایگان نقش عواطف، ابعاد همدلي و تجربه رويدادهاي استرس زا در مردان معتاد و غير معتاد بالاي 20 سال شهر خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش عواطف، ابعاد همدلي و تجربه رويدادهاي استرس زا در مردان معتاد و غير معتاد بالاي 20 سال شهر خرم آباد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مصرف مواد و پیامدهای ناخوشایند آن از مهمترین دغدغه های اجتماعی و یکی از ناگوارترین آسیب های اجتماعی حال حاضر است. سوء مصرف مواد صرف نظر از اینکه از چه زاویه ای به آن نگاه کنیم پدیده ای است مزمن که آسیب های جسمی، روانی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی زیادی به دنبال دارد، به طوری که شخص درگیر را دچار افت جدی در کارکردهای فردی و اجتماعی می کند. و مدت ها است که نظر متخصصین بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه فایل رایگان نقش عواطف، ابعاد همدلي و تجربه رويدادهاي استرس زا در مردان معتاد و غير معتاد بالاي 20 سال شهر خرم آباد بود. در این مطالعه مقطعی 200 نفر از مردان معتاد و غیر معتاد شهرستان خرم آباد به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های با روایی و پایایی قابل قبول شامل اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه عواطف مثبت و منفی، پرسشنامه همدلی و رویدادهای استرس زا استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری و رگرسیون لجستیک صورت گرفت. نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد که عواطف منفی، همدلی اجتماعی و رویدادهای استرس زا می توانند اعتیاد را پیش بینی نمایند سهم این متغیرهای در پیش بینی اعتیاد 33 درصد بود. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت رشد عاطفی نابسنده، دشواری در سامان دهی رفتار و هیجان، تاریخچه رویدادهای استرس زا و داشتن عواطف منفی مانند (اضطراب، افسردگی و خشم) از ویژگی های افرادی است که سوء مصرف مواد دارند. بنابراین بایستی توجه ویژه ای از سوی نهادهای مرتبط و درمانگران اعتیاد به این موضوع در جهت پیشگیری و انوانبخشی اعتیاد صورت گیرد.

لینک کمکی