فایل رایگان هدف بررسي مقايسه اي نقش فعاليت هاي فوق برنامه در رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شهرکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان هدف بررسي مقايسه اي نقش فعاليت هاي فوق برنامه در رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شهرکرد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضرر با هد بررسی مقایسه ای نقش فعالیت های فوق برنامه در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر مقطعمتوسطه شهر شهرکرد انجام شده است. این پژوهش توصیفی و از نوع علی-مقایسه ای بوده است. جامعه آماری در این پژوهشکلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شهرکرد به تعداد 3527 نفر بوده است. از این جامعه، با استفاده از جدول مورگانتعداد 346 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب گردید. آزمودنی ها در دو گروه قرار داشتند، دانش آموزان مدارس دارای فعالیت هایفوق برنامه و مدارسی که فاقد این فعالیت ها بوده اند. این تعداد آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده، مقیاس رشد مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) بوده است که پایایی این مقیاس بااستفاده از ضریب آلفای کرانباخ برابر با 0/72 می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطیمبتنی بر نرم افزار SPSS استفاده شده است. در تحلیل توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد فراوانی،میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین ها به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. همچنین در تجزیه و تحلیلاستنباطی برای بررسی تفاوت میانگین ها از آزمون t و جهت بررسی تساوی واریانس ها نیز از آزمون لوین استفاده شده است.نتایج نشان داد که بین دانش آموزان شرکت کننده در فعالیت های فوق برنامه و دانش آموزان غیر شرکت کننده، در مولفه هایمهارت های اجتماعی از جمله مهارتهای اجتماعی مناسب، رفتارهای غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، غرور وخودبرتربینی و ارتباط و تعامل با همسالان تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

لینک کمکی