فایل رایگان آثار بانکداري الکترونيکي بر صنايع (مطالعه صنايع بورسي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آثار بانکداري الکترونيکي بر صنايع (مطالعه صنايع بورسي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

موضوع جانشین شدن پول الکترونیکی به عنوان ابزار پرداخت در شرکتها به مرحله بلوغ رسیده است و شرکتها در مسیر پیاده سازی و استفاده از این مهم هستند.ظهور و گسترش پول الکترونیکی، دستگاه های خودپرداز، اینترنت بانک و چالشی که در زمینه استفاده از پول نقد یا تقاضا از آن ایجاد می کند، بستگی زیادی بهانگیزه و نیازهای شرکتها در کنار ویژگی های شخصیتی آنها دارد. به طور کلی می توان گفت کارت های بانکی جوابگوی تمامی عوامل موثر بر پول نقد است ومی تواند در صورت ثابت بودن سایر شرایط، تقاضا برای پول نقد را کاهش دهد و همچنین جذب منابع بانکی و سودآوری شرکتها را افزایش دهد. بدون تردیدبهره گیری از فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف مالی یکی از ابزارهای لازم برای افزایش جذب منابع شرکتها و سودآوری آنها در اقتصاد ملی محسوب میگردد. در این مقاله به بررسی آثار بانکداری الکترونیک بر صنایع پرداخته شده است و این مقاله از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت تحلیلی-توصیفی است،استفاده شده همینطور نوع داده ها در این مقاله به صورت پانل (Panel Data) می باشد و و برای تخمین از نرم افزار اقتصاد سنجی EVIEWS استفاده شدهاست.همچنین اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، در دوره 1390 الی 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. با توجه به آماره آزمون Z و p-value محاسبه شده برای مدل، نشان می دهد که، ضریب مربوط به متغیر تعداد دستگاه های خود پرداز بر سودآوری صنایع بورسی در سطح اطمینان 95 % معنی دار می باشند و مقدار ضریب برابر با 0/50 می باشد.

لینک کمکی