فایل رایگان آسيب شناسي استقرار مديريت دانش بين شرکت هاي خصوصي و دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي استقرار مديريت دانش بين شرکت هاي خصوصي و دولتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

افزایش حجم اطلاعات در سازمان یک نوع سردر گمی ایجاد نموده است و اغلب سازمان های ایرانی غرق دراطلاعات هستند ولی همچنان تشنه دانش می باشند لذا مدیران سازمان به دنبال راهکارهایی جهت حفظ ومدیریت دانش در سازمانشان میباشند. تحقیق حاضر به بررسی نقش زیرساختها در مدیریت دانش می-پردازد.جامعه پژوهش حاضر شامل کارکنان و کارشناسان نیروگاه های سیکل ترکیبی می باشد. به منظوراندازه گیری نمونه پژوهش، از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است که تعداد نمونهبرابر با 142 شد و روش نمونه گیری تصادفی ساده میباشد. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش ازپرسشنامه استاندارد استفاده شده است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعاتجزئی (PLS) استفاده شد. نتایج حاکی از این است زیرساخت های سازمانی بر مدیریت دانش اثر مثبت ومعناداری دارد و زیرساختهای سازمانی میتواند مدیریت دانش را در سازمان ها تحت تاثیر قرار دهد.

لینک کمکی