فایل رایگان اثر رقابت بانکي از طريق خدمات الکترونيکي و ثبات مالي بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر رقابت بانکي از طريق خدمات الکترونيکي و ثبات مالي بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک های سیستماتیک در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مالی، عناصراصلی بسته سیاستی ثبات مالی هستند . بازار های رقابتی، اساس فعالیت کارای بازارهای مالی مدرن است . بطوریکه، موجب تخصیص بهینه منابع مالی در کشور شده و رشد و رونق متناسب با توسعه بهینه اقتصادی را در پی خواهد داشت . در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی با چالش های متعددی روبه رو است، نباید از قابلیت ها و توانایی های بسیار زیاد ((آی سی تی)) در رشد و نوآوری غافل ماند. فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان مدت و بلندمدت از نقش حیاتی و بسیار مهمی در تسهیل فرآیند بهبود شرایط اقتصادی و همچنین ایجاد قدرت رقابت پذیری ملی برخوردار است.پژوهش حاضر به بررسی فایل رایگان اثر رقابت بانکي از طريق خدمات الکترونيکي و ثبات مالي بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب پرداخته است. رساله حاضر، در نمونهای از کشورهای منتخب و با استفاده از مدل پانل پویا برای بازه زمانی 2017-2000 بررسی می شود و کلیه داده های مربوط به مطالعه از طریق پایگاه بانک جهانی جمع آوری شده است و نرم افزار مورد استفاده EVIEWS می باشد. مطابق با نتیجه تخمین مدل رشد اقتصادی دوره گذشته بر رشد اقتصادی دوره جاری دارای تاثیر مثبت و معنا داری می باشد که این موضوع نشان دهنده پویایی رشد اقتصادی می باشد. تاثیر شاخص توسعه ICT بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب تحقیق مثبت و معنادار می باشد . تاثیرمتغیر ثبات مالی بر رشد اقتصادی مثبت می باشد .ضریب متغیر شاخص گسترش اینترنت در کشورهای منتخب تحقیق مثبت می باشد و از لحاظ آماری نیز معنادار (در سطح اطمینان 95 درصد) می باشد.

لینک کمکی