فایل رایگان اثر سياستهاي مالي و پولي بر بخش کشاورزي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر سياستهاي مالي و پولي بر بخش کشاورزي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

سیاست های پولی و مالی از مهمترین سیاست های کلان اقتصادی هستند که در فرآیند رشد و توسعهاقتصادی نقش به سزایی ایفا می نمایند. مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص تاثیر و عدم تاثیر این سیاست هابر متغیرهای واقعی اقتصاد در کوتاه مدت و بلندمدت نظرات متفاوتی دارند. سوالی که مطرح می شود ایناست که تغییرات سیاستهای مالی (مخارج دولت) و پولی (حجم پول) چه تاثیری بر ارزش افزوده بخشکشاورزی دارد . آگاهی از چگونگی تآثیر این متغیرها در بخش کشاورزی، یک مرحله مهم در برنامه ریزیو توسعه ملی است. دوره مورد بررسی 1396-1350 است. جهت پاسخگویی از یک مدل خودرگرسیون با استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر آن است که در کوتاه مدت (ARDL) وقفه های توزیعیمخارج دولت تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد اما حجم پول بر ارزش افزودهبی تاثیر است. در بلندمدت هر دو متغیر مخارج دولت و حجم پول تاثیر مثبت و معنیداری بر ارزش افزودهبخش کشاورزی دارد و همچنین تاثیر سیاستهای مالی در بخش کشاورزی بیشتر از سیاست پولی است.

لینک کمکی