فایل رایگان اثر صنعت توريسم و آزادسازي تجاري بر اشتغال در کشورهاي در حال توسعه عضو D8

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر صنعت توريسم و آزادسازي تجاري بر اشتغال در کشورهاي در حال توسعه عضو D8 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

یکی از ویژگی های بارز صنعت گردشگری، تاثیر مستقیم و غیر مستقیم این صنعت بر اشتغالزایی است. با توجه به اینکه صنعت گردشگری و جهانگردی بیشتر یک فعالیت خدماتی کاربر است، عامل مناسبی در ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار ساده بدون تخصص و کارگران نیمه ماهر به شمار می رود . به طوری که در برخی کشورهای در حال توسعه بیش از 50 درصدی نیروی فعال، در فعالیت هایی اشتغال دارند که مستقیما و یا بطور غیرمستقیم به جهانگردی مربوط است . هرچند ایجاد اشتغال هدف اولیه و اصلی توسعه گردشگری نیست ولی توسعه آن چرخه ای را ایجاد می کند که ظرفیت اشتغال را بالا می برد . در حال حاضر گردشگری صنعتی بزرگ برای تولید شغل در سطح جهان به شمار می رود و می تواند نقش مهمی در وضعیت اشتغال در کشورهای در حال توسعه داشته باشد . افزایش اشتغال خارجیان در صنعت گردشگری کشور میزبان، به خروج درآمدهای عمده ایشان از کشور به سوی وطن خود منجر می شود . از این رو، وجوه کمتری در اقتصاد کشور میزبان جریان می یابد و از اثرگذاری گردشگری بر رشد اقتصادی کاسته می شود . تئوریکشورهایی که دارای فراوانی نیروی کار هستند، با خارج شدن از یک اقتصاد بسته و وارد شدن به تجارت با کشورهای دیگر، نیروی کار بیشتری را در تولید کالاهای کاربر بکار می گیرند و دستمزد نیروی کار در این کشورها افزایش می یابد؛ زیرا که تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد .بر اساس مبانی نظری تجارت سبب برابری قیمت های عوامل تولید میان کشورها می شود . حال اگر واقعیت های آشکار شده در امر تاثیرگذاری تجارت بین الملل بر بازار کار را ملاحظه کنیم، پیچیدگی در امر تجارت بین الملل و وجود دلایل متعدد برای ایجاد مزیت نسبی بین کشورها، سبب می شود که نتوان با تئوری های سنتی تجارت بین الملل اثرگذاری تجارت را بر بازار کار و اشتغال توضیح داد. آزادسازی تجاری و رشد تجارت خارجیاثرات مثبت و منفی بر بازار کار دارد . از لحاظ اینکه افزایش تجارت ؛ بویژه افزایش صادرات سبب افزایش تولید و به تبع افزایش اشتغال خواهد شد شکی نیست.اما رشد تجارت تنها به همین حرکت در اقتصاد خلاصه نمی شود . افزایش تجارت بین الملل سبب می شود که گروهی از نیروی کار ، منافع و شغل خود را از دست بدهند و گروهی دیگر منافع و شغل های مناسبی را بدست آورند، به هرحال اینکه چه میزان فرصت شغلی در اثر آزادسازی از دست می رود و چه میزان فرصت شغلی ایجاد می شود، در کشورها با میزان درجه باز بودن اقتصاد و سهم شاغلین ماهر و غیرماهر متفاوت است، عمدتا در کشورهای پیشرفته به لحاظ بالا بودن سهم نیروی کار ماهر از کل شاغلین، برآیند ایجاد و تخریب فرصت شغلی مثبت است.اما در کشورهای درحال توسعه این برآیند دارای اثر نامشخص است. مقاله حاضر به بررسی فایل رایگان اثر صنعت توريسم و آزادسازي تجاري بر اشتغال در کشورهاي در حال توسعه عضو D8 پرداخته است. تعداد مشاهداتی که به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت شامل 8 کشور در بازه زمانی 2000 تا 2016 می باشد که مجموعا 136 مشاهده را تشکیل داد. بر اساس نتایج آزمون پایایی در کلیه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی سطح معناداری در آزمون ریشه واحد بزرگتر از 0/05 5 است و نشاندهنده این است که متغیرها پایا نمی باشند.بر اساس نتایج بدست آمده مقدار آماره F و سطح معناداری مربوط به این آماره برابر 227.26 و 0/000 است که، بیانگر این است که فرضیه H که همان غیرمعنادار بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است، رد میشود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است.

لینک کمکی