فایل رایگان اثرات ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري بر ثبات مالي بانکداري در کشورهاي اسلامي منتخب با تاکيد بر شاخص هاي اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثرات ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري بر ثبات مالي بانکداري در کشورهاي اسلامي منتخب با تاکيد بر شاخص هاي اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

ثبات سیستم بانکداری به عنوان هسته اصلی حوزه پولی- مالی نیاز به توجه ویژه دارد. صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های اقتصاد کشورمحسوب میشود که میتواند با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. ریسک اعتباری بهاین دلیل در نهادهای پولی و اعتباری حائز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی بهسهامداران، مردم و بانک هاست که به جریان نیفتادن آن، میتواند اعتباردهی و قدرت تادیه بدهی نهاد پولی را تضعیف کند. عامل دیگری که بر ثباتبانکی اثر گذار است ریسک نقدینگی است. مدیریت ریسک نقدینگی، یا توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهداتی که سررسید آنها فرا می رسد،قطعا لازمه ادامه حیات بانک ها است. مقاله حاضر به بررسی تاثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر شاخص ثبات مالی در شبکه بانکی کشورهایاسلامی در بازه زمانی 2000 تا 2017 پرداخته است. نتایج حاصل از آماره کوچکتر از 5% هست که نشان دهنده این است که کل مدل از لحاظ آماری معنی دار هست (چون احتمال F کمتر از 5% است).در نتایج آماری آزمون حاضر باید بیان داشت که سطح معنی داری متغیر ریسک نقدینگی کمتر از 5% هست بنابراین فرض H، رد شده و ریسک نقدینگی بر شاخص ثبات مالی در کشورهای منتخب تاثیر معنی داری دارد و همچنین با توجه به ضریب محاسبه شده ، این تاثیر گذاری منفی(معکوس) هست. بنابراین فرضیه اول اصلی در سطح خطای 5% تایید میشود و سطح معنی داری متغیر ریسک اعتباری کمتر از 5% هست بنابراینفرض H، رد شده و ریسک اعتباری بر شاخص ثبات مالی در کشورهای منتخب تاثیر معنی داری دارد و همچنین با توجه به ضریب محاسبه شده، این تاثیر گذاری منفی (معکوس) هست. بنابراین فرضیه دوم اصلی نیز در سطح خطای 5% تایید می شود.

لینک کمکی