فایل رایگان ادراک سرمايه گذاران از بيش اعتمادي مديرعامل: شواهدي از هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ادراک سرمايه گذاران از بيش اعتمادي مديرعامل: شواهدي از هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از ویژگی های مهم شخصیتی مدیران، بیش اطمینانی است؛ مدیران نسبت به سودها و جریان های نقدی آتی واحد تجاری خود خوش بین اند و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند. این تحقیق به بررسی فایل رایگان ادراک سرمايه گذاران از بيش اعتمادي مديرعامل: شواهدي از هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام می پردازد. برای انجام این تحقیق از داده های یک دوره زمانی 5 ساله برای دستیابی به اهداف مربوط استفاده می شود. قلمرو زمانی تحقیق سال های 1390 تا سال 1394 می باشد. برای تخمین آماری این تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. از نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول می توان بیان کرد که اگرچه بر اساس نتایج این آزمون بین دو متغیر بیش اطمینانی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت وجود دارد، ولی ضریب جزئی رگرسیون که نشان دهنده شیب متغیر مستقل در رابطه با متغیر وابسته است، معنادار نمی باشد. بنابراین فرضیه تحقیق تایید نشده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که هیچ رابطه درجه دومی بین بیش اطمینانی و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود ندارد. اگرچه رابطه مثبت بین بیش اطمینانی و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد، ولی از آنجایی که سطح معنادرای آن کمتر از 0/05 نیست، پس حاکی از رد فرضیه دوم است.

لینک کمکی