فایل رایگان ارائه راهکارهاي تسهيل کننده جهت استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونيکي (مطالعه موردي سازمانهاي دولتي استان ايلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه راهکارهاي تسهيل کننده جهت استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونيکي (مطالعه موردي سازمانهاي دولتي استان ايلام) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای تسهیل کننده جهت استقرار نظام آموزش ضمن خدمتالکترونیکی در سازمان های دولتی استان ایلام انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارکنانتمام وقت رسمی- پیمانی و قرارداد معین مشغول به خدمت در یکی از 58 سازمان دولتی استان ایلام بودروش نمونه گیری این پژوهش تصادفی از نوع طبقه ای چندمرحله ای بوده که ابتدا 15 سازمان دولتی استانایلام انتخاب و از نظرات 389 نفر از کارکنان و مدیران به عنوان نمونه استفاده شد. به منظور انجام پژوهشابتدا با استفاده از نظرخواهی خبرگان و تشکیل گروه های کانونی راهکارها و عوامل تسهیل کننده جهت استقرارنظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی شناسایی سپس با کمک جمع محدودی از مدیران و کارشناسانمسئول آموزش ضمن خدمت سازمان ها، عوامل شناسایی شده جمع بندی و پالایش گردیدند. در مرحله آخربا نظر کمیته پژوهش و پنج نفر از اعضای هیات علمی رشته های فناوری اطلاعات و مدیریت، لیست نهاییتنظیم و این لیست در معرض قضاوت پاسخگویان (مدیران وکارکنان شاغل در سازمانهای دولتی استانایلام) قرار داده شد. در نهایت، راهکارهای: فراهمسازی محیط و محتوای آموزشی، ارتقا سطح مهارتهای پایهفراگیران، وجود الزامات قانونی و اداری، تهیه و تدوین سیاست ها و دستورالعمل های اداری به عنوان مهمترینراهکارها و عوامل تسهیل کننده جهت استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی در سازمانهای دولتیاستان ایلام شناسایی شد.

لینک کمکی