فایل رایگان ارائه روش براي ارتقاء قابليت منابع انساني با رويکرد مديريت دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه روش براي ارتقاء قابليت منابع انساني با رويکرد مديريت دانش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

یکی از چالش های مدیران عصر حاضر در سازمانها، عدم استفاده لازم از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانیموجود است. در اغلب سازمانها از توانایی کارکنان استفاده بهینه نمیشود و مدیران قادر نیستند ظرفیت های بالقوه آنان را به کار گیرند.به عبارت دیگر افراد بروز خلاقیت، ابتکار و فعالیت بیشتری را دارند اما در محیط سازمانی به دلایلی از این قابلیت ها به طور مطلوببهره برداری نمیشود. حال سوال اینجا است که چگونه میتوان قابلیت کارکنان یک سازمان را افزایش داد از جمله راهکارهای افزایشقابلیت کارکنان از دیدگاه مدیریت نوین، مدیریت دانش در سازمانها میباشد. امروزه محققین معتقدند دانش مهمترین منبع سازمانیاست که مدیریت و بهره برداری صحیح از آن میتواند مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ایجاد کند.با آزمون دوجمله ای وضعیت متغییرها را در بانک سنجیده میشود و آزمون فریدمن اهمیت مولفه های هر متغیر را مشخص می کند،در نهایت استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول نشان میدهد آیا مولفه های هر متغیر بدرستی متغیر مربوطه را تبیین می کند درصورتی که مولفه ها متغیر را تبیین کنند میتوان نتیجه گرفت با ایجاد شرایط لازم این روش، روشی خوبی برای افزایش قابلیت منابعانسانی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کارمندان بانک تخصصی (شامل 800 نفر) تشکیل میدهند، که از بین آنان با استفاده از روشنمونه گیری فرمول کوکران تعداد 92 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روشآزمون دوجمله ای و فریدمن، تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شده است در نتیجه ی تحلیل هایآماری میتوان گفت، مدیرت دانش و ابزارهای مدیریت دانش خلق دانش، بکارگیری دانش، انتقال دانش، نگهداری دانش، شایستگیدانشی و توسعه دانش باعث افزایش قابلیت منابع انسانی می شود.

لینک کمکی