فایل رایگان ارائه مدلي جهت ارتقاي توانمندي کارکنان و يادگيري سازماني با استفاده از شاخص هاي کليدي موفقيت مديريت دانش در سازمان هاي دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه مدلي جهت ارتقاي توانمندي کارکنان و يادگيري سازماني با استفاده از شاخص هاي کليدي موفقيت مديريت دانش در سازمان هاي دولتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف پژوهش ارائه مدلی جهت ارتقای توانمندی کارکنان و یادگیری سازمانی با استفاده از شاخص های کلیدی موفقیت مدیریتدانش در سازمان های دولتی است و این قابلیت باعث نوآوری در سازمان ها می گردد. پس از تعیین و تایید شاخص های مرتبط بامتغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامه تعیین شده در نمونه آماری توزیع گردید. با انجام تحلیل آماری بر روی دادههای جمع آوری شده، مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عواملبا یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد، تمامی هفت عامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (فرهنگ سازمانی، اشتراک و تسهیم دانش،اختصاص پاداش برای کارکنان، استراتژی ها و سیاست های دانش محور، حمایت مدیریت ارشد، مدیریت منابع انسانی، استفاده ازفناوری اطلاعات) تاثیر مثبتی بر توانمندی کارکنان و یادگیری سازمانی دارند، اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل کلیدی موفقیتمدیریت دانش با یکدیگر و تاثیر تواما متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار می گیرد سه عامل فرهنگ سازمانی،فناوری اطلاعات و حمایت مدیریت ارشد باعث افزایش تواما توانمندی کارکنان و یادگیری سازمانی می شوند.

لینک کمکی