فایل رایگان ارزيابي آمادگي سازمانهاي دولتي استان ايلام براي استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي آمادگي سازمانهاي دولتي استان ايلام براي استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونيکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش ارزیابی میزان آمادگی آموزش ضمن خدمت الکترونیکی در سازمان های دولتی استان ایلام بود. جامعه آماریاین پژوهش کلیه مدیران و کارکنان تمام وقت رسمی- پیمانی و قرارداد معین مشغول به خدمت (سال 1395) در یکی از 58سازمان دولتی استان ایلام بوده است. روش نمونه گیری این پژوهش تصادفی از نوع طبقه ای چندمرحله ای بوده که ابتدا 15سازمان دولتی استان ایلام انتخاب و از نظرات 389 نفر از کارکنان و مدیران به عنوان نمونه استفاده شد. ابزار جمع آوری داده هاپرسشنامه بسته بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات 5 نفر صاحبنظر در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات تائید گردید.برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی آن تائید گردید. مطابق یافته های حاصل ازپژوهش سطح آمادگی سازمانهای مورد مطالعه از بعد آمادگی فرهنگی با میانگین 2/78 از 5 در حد متوسط و آمادگی منابع انسانی با میانگین 2/21 از 5، آمادگی ساختاری با میانگین 2/18 از 5 و آمادگی فنی با میانگین 2/11 از 5 درحد ضعیف و در مجموع با میانگین 2/64 از 5 در حد متوسط قرار دارد. در مجموع میتوان نتیجه گیری نمود که در حال حاضر سازمان های دولتی استان ایلام فاقد آمادگی مطلوب برای استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی می باشند.

لینک کمکی