فایل رایگان ارزيابي تاثير فعاليت هاي تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي: مطالعه مقايسه اي کشورهاي درحال توسعه وتوسعه يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير فعاليت هاي تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي: مطالعه مقايسه اي کشورهاي درحال توسعه وتوسعه يافته :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروزه رشد اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است بطوریکه مطالعات گسترده ای در این زمینه انجام گرفته است. در عمده مطالعاتبه نقش مهم سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی به تفضیل پرداخته شده است. در این مطالعه سعی بر آن است که علاوه بر دو متغیر فوق بهاهمیت بسیار بالای تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی پرداخته بشود؛ برای مطالعه این موضوع 48 کشور توسعه یافته و در حال توسعه دربازه زمانی سال های 2001 تا 2012 با روش پانل دیتا اثرات ثابت بررسی شده اند و نتایج حاکی از آن است که تحقیق و توسعه، جمعیت،سرمایه گذاری به صورت مثبت و سطح توسعه و لگاریتم تحقیق و توسعه به صورت منفی با رشد اقتصادی ارتباط دارد.

لینک کمکی