فایل رایگان ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه با رويکرد منطق فازي (مطالعه موردي: شرکت مديريت امن الکترونيک کاشف)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه با رويکرد منطق فازي (مطالعه موردي: شرکت مديريت امن الکترونيک کاشف) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

به وسیله یک سیستم اطلاعاتی جامع, مدیران توانایی تصمیم گیری سریعتر, دقیق تر و مطمئن تری خواهند داشت .یک سیستماطلاعاتی جامع مدیریت پروژه مزایای بسیاری من جمله مدیریت یکپارچه پروژه های سازمان, کمک به تصمیم گیری مدیران ارشددر خصوص پروژه های جاری سازمان ,تهیه ی گزارشات یکپارچه و جامع برای مدیران در سطوح مختلف, ارتقا سطح علمی وتخصصی افراد مرتبط با پروژه و در نهایت افزایش اثربخشی مدیران و کارکنان را در بر دارد.با توجه به اهمیت و مزایای سیستماطلاعاتی مدیریت پروژه, هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش این سیستم در سازمان ها می باشد. این تحقیق از نوع کمیاست و از مطالعات کتابخانهای استفاده شده است و همچنین در ادامه پژوهش, مطالعه موردی سازمان مدیریت امن الکترونیککاشف برای تعیین این عوامل انجام شده است. ابزار اصلی بکار گرفته شده جهت جمع آوری داده ها ، تبیین و شناسایی و سنجشعوامل پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه, پرسشنامه می باشد.در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) مولفه های موثر بر پذیرش سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه رتبه بندی شدند که نتایج به ترتیب اولویت بدین صورت است:1- عامل سازمانی 2- عامل انسانی 3- عامل تکنولوژیکی 4- عامل محیطی 5- عامل معماری

لینک کمکی