فایل رایگان استقلال بانک مرکزي، کسري بودجه و تورم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استقلال بانک مرکزي، کسري بودجه و تورم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

در زمینه استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیدگاه های گوناگون و حتی متضادی وجود دارد. گروهی ازاقتصاددانان، به ویژه در کشورهای توسعه یافته آن رابه عنوان شرط اساسی مطلوب اقتصاد کلان می دانند و در برخی مواردمانند عضویت در منطقه پول واحد اروپایی (یورو) موضوع استقلال بانک مرکزی کشورها را به عنوان یک پیش شرط قلمدادنموده اند. در مقابل گروهی از اقتصادانان منافع ناشی از یک بانک مرکزی مستقل را مورد تردید قرار دادهاند. در مقاله حاضر،فایل رایگان استقلال بانک مرکزي، کسري بودجه و تورم در نمونهای از کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از مدل پانل پویابرای بازه زمانی 2017-1999 بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده از آزمون سارگان آرلانو – باند برای مدل GMM در کشورهای منتخب در حال توسعه، P-Value ما در این آزمون بیشتر از 0/05 می باشد که در این تخمین برابر با (0/40) در مدل اول، (0/43) در مدل دوم و (0/24) در مدل سوم برای کشورهای در حال توسعه میباشد. پس فرضیه صفر ما پذیرفته شده و همبستگی میان متغیرهای ابزاری و اجزاء اخلال وجود ندارد. استقلال بانک مرکزی بر تورم اثر منفیدارد و همچنین استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه، اثر خود را باتوجه به متغیرهای نرخ ارز و درجه باز بودناقتصاد بر نرخ تورم بجای میگذارد که این نرخ با توجه به مباحث توسعه یافتگی و در حال توسعگی کشورها و مباحثیهمچون تورم وارداتی ناشی از تجارت خارجی و تورم وارداتی ناشی از کسری یا مازاد تراز پرداختها کاملا مطابق با مبانینظری موضوع می باشد.

لینک کمکی