فایل رایگان اصول اخلاق حرفه اي در حسابداري و حسابرسي بر اساس تکنيک مفهوم نگاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اصول اخلاق حرفه اي در حسابداري و حسابرسي بر اساس تکنيک مفهوم نگاري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

عمده مقالات مرتبط با مقوله اخلاق در حسابداری و حسابرسی ، بر مفاهیمی همچون تعریف علم اخلاق، اصول اخلاق حرفه ای،مسایل اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی، رهنمودهای اخلاقی در حرفه و آیین رفتار حرفه ای متمرکز می باشد. از آنجاییکهاصول و مبانی حسابداری ریشههای اخلاقی دارند، از اینرو اخلاق با ذات دانش حسابداری در ارتباط است. این پژوهش در گام اول بهروش کتابخانه ای به الگو سازی مفهومی اخلاق میپردازد و با بررسی پایگاه های الکترونیکی، آیین رفتار حرفهای حسابداران و اصولبنیادی اخلاق حسابداری و حسابرسی را تبیین می نماید و در گام دوم با استفاده از تکنیک مفهوم نگاری (یک تکنیک یادگیریآموزشی، ارزیابی و ایجاد برنامه ریزی درسی که توسط نواک ایجاد شده و به طور گستردهای در علوم طبیعی استفاده می شود) محتوایآموزش اصول و روش های اخلاق در حسابداری و حسابرسی را مورد ارزیابی قرار میدهد. نتیجه اینکه آینده ی حرفه حسابداری بهرهبری اخلاقی توسط حسابداران حرفه ای و رهبران این حرفه بستگی دارد. استفاده از نگاره های مفهومی تهیه شده توسط مدرس،کیفیت و کمیت مشارکت را افزایش میدهد و بسیاری از دانشجویان معتقدند که استفاده از نگاره های مفهومی نسبتا آسان بوده وفهم بهتری از متون پیچیده را فراهم میکند. لذا برای نهادینه کردن اصول و اخلاق حرفه ای استفاده از نگاره های مفهومی مفید می باشد.

لینک کمکی