فایل رایگان بررسي اثر رابطه مبادله بر تراز تجاري غيرنفتي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر رابطه مبادله بر تراز تجاري غيرنفتي در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

رابطه مبادله از معیارهای مهم در ارزیابی میزان توانایی و بهرهبری کشورها از منافع تجاری در سطح بین المللاست به نحوی که شوک های ناشی از آن میتواند تاثیرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهایمختلف داشته باشد. یکی از متغیرهای موثر از شوک های رابطه مبادله تراز تجاری میباشد، این تاثیرات در قالبرویکرد هاربرگر لارسن متزلر (HLM) قابل بیان است. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی تاثیر رابطهمبادله بر تراز تجاری غیرنفتی در ایران در طی سال های 1360 تا 1393 است. برای رسیدن به اهداف این تحقیقاز رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. برای برآورد مدل SVAR با توجه بهساختار اقتصادی ایران و مانایی متغیرهای مورد بررسی قید ساختاری (4 محدودیت) برای این موضوع تبیین شد،نتایج پژوهش نشان میدهد که اثر هاربرگر- لارسن- متزلر در اقتصاد ایران برقرار است، به این معنا که شوک هایمثبت رابطه مبادله در کوتاهمدت باعث بهبود تراز تجاری میشود، اما این اثر به سرعت میرا می شود.

لینک کمکی