فایل رایگان بررسي اثرات برخي متغيرهاي اقتصاد کلان بر نابرابري توزيع درآمد در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات برخي متغيرهاي اقتصاد کلان بر نابرابري توزيع درآمد در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

وجود تعامل بین توزیع درآمد با متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بهره وری، رشد اقتصادی و کاهش فقر از یک سو و اثرات نامطلوب نابرابری درآمد بر متغیرهای اجتماعی مانند جرم و بزهکاری سبب شده است توزیع عادلانه درآمد به یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین اقتصادی کشور تبدیل شود. در کشورهای توسعه یافته، نرخ پس انداز مردم ثروتمند بالاتر از فقرا است. توزیع مجدد درآمد از افراد ثروتمند به مردم فقیر نرخ پس انداز اقتصاد را به عنوان یک کل کاهش می دهد و این امر می تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. دلیل دیگر این است که توزیع مجدد درآمد می تواند موجب کاهش رشد اقتصادی شود. مقاله حاضر به بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی که شامل رشد اقتصادی، بودجه آموزش و پرورش و رشد جمعیت و شوک های اقتصادی می باشد، بر نابرابری توزیع درآمد در ایران می پردازد. از روش آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و از آمار استنباطی به ویژه تحلیل های رگرسیونی و روشهای اقتصاد سنجی برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون های مربوطه در طول دوره زمانی 1357 تا 1395 در ایران استفاده شده است و نرم افزار مورد استفادهجهت تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار ایویوز می باشد. از آن جا که ضریب متغیر محصول ناخالص ملی سرانه واقعی منفی می باشد در نتیجه می توان بیان داشت تاثیر این متغیر بر نابرابری توزیع درآمدی در ایران منفی می باشد (تایید رابطه معکوس) و با در نظر گرفتن سطح احتمال محاسبه شده می توان گفت این تاثیر گذاری در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید آماری قرار می گیرد.

لینک کمکی