فایل رایگان بررسي اثرات نرخ تورم و الگوهاي تامين مالي بر رشد اقتصادي شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات نرخ تورم و الگوهاي تامين مالي بر رشد اقتصادي شرکتها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی اثر تورم و برخی متغیرهای الگوی تامین مالی مانند عمر شرکت، اندازه شرکت، رشد درسوود انباشته، رشد بدهی کوتاه مدت و بدهی بلند مدت بر رشد در اقتصاد شرکتها در کل شرکت های نمونه وبه تفکیک صنایع پرداخته شده است. نمونه تحقیق شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهراندردوره زمانی 1386-1391 می باشد. لذا با استفاده از رویکرد داده های پانل الگو مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مقاله نشان میدهد، متغیر های الگوی تامین مالی به طور قابل توجهی با رشد اقتصادی شرکت هارابطه معنی داری دارند. لذا الگو های تامین مالی به کار گرفته شده توسط شرکت ها بر رشد اقتصادی آنها تاثیربالایی دارد و الگوهای مالی مناسب می تواند باعث رشد بهتر و الگوهای مالی نا مناسب باعث رشد ضعیف شرکتها می شوود. همچنین نتایج مبین این موضوع است که اثرات نرخ تورم و الگوهای تامین مالی در صنایع مختلفمتفاوت می باشد.

لینک کمکی