فایل رایگان بررسي ارتباط بين نوآوري هاي حسابداري و گزارشگري پايداري در راستاي توسعه پايداري (مطالعه موردي: شرکت ايرانخودرو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط بين نوآوري هاي حسابداري و گزارشگري پايداري در راستاي توسعه پايداري (مطالعه موردي: شرکت ايرانخودرو) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین نوآوری های حسابداری و گزارشگری پایداری در راستای توسعه پایداری (مطالعه موردی:شرکت ایرانخودرو) پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 90 نفر از کارشناسان حوزه مالی و حسابداری شرکتایران خودرو می باشد این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی است. با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و جزوتحقیقات علی ارتباطی میباشد که برای انجام آن از بین روشهای استنباطی از روش تحلیل کواریانس واریانس استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های مدل پژوهش از نرم افزار آماری Smart PLS استفاده شده است . با استفاده ازاین نرم افزارهای آماری و در راستای آزمون فرضیه های پژوهش، مفروضات اساسی مدل مفهومی پژوهش مورد بررسی قرارگرفت. نتایج پژوهش انجام شده نشان داده است که نوآوری حسابداری میتواند با گزارشگری پایداری در راستای توسعهپایداری شرکت ایرانخودرو ارتباط مثبت و معنادار داشته باشد تلاش این پژوهش برای استفاده از امکانات جدید در حوزهحسابداری می باشد تا سازمان بتواند به عنوان ابزاری برای بهبود گزارشگری پایداری خود کمک گرفت.

لینک کمکی