فایل رایگان بررسي تاثير تصوير برند و درگيري ذهني مصرف کننده با محصول در رفتار خريد مصرف کننده (مورد مطالعه: شرکت نوين چرم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير تصوير برند و درگيري ذهني مصرف کننده با محصول در رفتار خريد مصرف کننده (مورد مطالعه: شرکت نوين چرم) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

بازاریابی عبارتست از فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله و مدیریت بازاریابی بیان از تجزیه و تحلیل، برنامهریزی، اجرا و کنترل فعالیتهای طرح ریزی شده به منظور ایجاد، ساخت و حفظ مبادلات و روابط مفید متقابل با بازارهای مورد نظر دارد. مهمترینوظیفه بازاریابی، ارضای نیازها و خواسته های مشتریان از طریق فرایند مبادله است. برند نشانگر تولید کننده و یا ایجاد کننده یک محصول و یا یکخدمت است . حال آنکه برند به صورت یک نام ، اصطلاح و یا حتی یک نشانه باشد در واقع برند نشان دهنده قول یک تولید کننده و یا یک ارایهدهنده به عرضه ویژگی ها ، مزایا و یا خدماتی به صورت پایدار می باشد . رفتار مصرف کننده را می توان به عنوان فرایند تصمیم گیری و فعالیتهای فیزیکی مرتبط با شناسایی ، ارزیابی ، استفاده و شکل گیری ادراک فرد در مورد محصولات و خدمات تعریف نمود. درگیری ذهنی منعکس کنندهمیزان مرتبط بودن تصمیمات با شخص در رابطه با معبارهایی چون سیستم ارزشی ، اهداف و خودپنداری است . پژوهش حاضر به بررسی تاثیرتصویر برند و درگیری ذهنی مصرف کننده با محصول در رفتار خرید مصرف کننده در جامعه آماری شرکت نوین چرم پرداخته است. در این مقالهبرای تعیین نرمال بودن از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. با توجه به آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ، مقدار معنی داری در سه متغیر تصویر برند، درگیری ذهنی مشتری و رفتار خرید کننده به ترتیب برابر با 0/079، 0/087 و 0/065 هستند، بنابراین خروجی آزمون نشان می دهد که فرض یک با Sig<0.05 رد شده و فرض صفر تایید می شود یعنی توزیع جامعه نرمال است. با نرمال بودن توزیع جامعه میتوان از آزمون هایپارامتریک برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده کرد. بدین ترتیب برای آزمون فرضیه ها، از آزمون های پارامتریک رگرسیون خطی چند گانه(step-wise) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

لینک کمکی