فایل رایگان بررسي تاثير توسعه مالي و نقدينگي بر کاهش فقر در کشور هاي درحال توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير توسعه مالي و نقدينگي بر کاهش فقر در کشور هاي درحال توسعه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

فقر مسئله ای است که از سالیان دور وجود داشته است و علی رغم رشد اقتصادی کشورهای جهان و اجرای سیاست های گوناگون مبارزه باآن همچنان یکی از اهداف بسیار مهم سیاست گذاران اقتصادی کشورهای جهان است . بخش مالی در این زمینه به دلیل ارتباط با سایر بخشهای متفاوت جامعه، نقش مهمی ایفا می کند و از راه هایی مانند تسهیل مبادلات، اعطای اعتبارات، کاهش ریسک و ارایه سایر خدمات مالیمی تواند فقر را تغییر دهد.در این مقاله طرح کلی برای فایل رایگان بررسي تاثير توسعه مالي و نقدينگي بر کاهش فقر در کشور هاي درحال توسعه تخمین مدل شاخص فقر با استفادهاز داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار ایویوز (eviews) می باشد . برای این منظور در ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین لینچو صورت می پذیرد، سپس آزمون هم انباشتگی انجام می شود و پس از اجرای آزمونهای تشخیصی با استفاده از مدل پانل دیتا تخمین مدلصورت می پذیرد. بررسی این موضوع و ارایه شواهدی تجربی در این حوزه، می تواند به گسترش درک نظری و تجربی موضوع منجر شود و درنتیجه می تواند شکاف مطالعاتی این حوزه را کاهش دهد. مطابق با تخمین مدل تاثیر متغیر توسعه مالی بر فقر دارای تاثیر منفی و معنا دار درسطح اطمینان 95 درصد می باشد. همچنین مطابق با ضریب بدست آمده برای متغیر حجم نقدینگی تاثیر این متغیر بر فقر مثبت و از لحاظآماری معنا دار می باشد و باتوجه به نتایج بدست آمده متغیر آزادی اقتصادی مطابق با نتیجه تخمین مدل و احتمال محاسباتی که بیشتر از0.05 می باشد بر فقر دارای تاثیر معنا دار نمی باشد.

لینک کمکی