فایل رایگان بررسي تاثير دوره هاي آموزشي بر عملکرد کارکنان در شهرداري منطقه 7 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير دوره هاي آموزشي بر عملکرد کارکنان در شهرداري منطقه 7 تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف از مقاله حاضر شناخت تاثیر دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 7 تهران می باشد. عرصه کنونی عرصه سازمان هاستو نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان است و هرچه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار گردد.احتمال موفقیت، بقاء و ارتقایسازمان بیشتر خواهد بود. از طرفی عملکرد هر سازمان تابع عملکرد کارکنان و مدیران، فرصتها، منابع و امکانات و نیز متاثر از سیستم هایمحیطی و سازمان های دیگر است. مولفه های عملکرد کارکنان در بررسی آموزش کارکنان عبارتند از عملکرد فردی و عملکرد شغلی که برایبعد فردی با هفت متغیر و بعد شغلی با چهار متغیر در نظر گرفته می شود.اندیشمندان افزایش کارآیی سازمان ها را در گرو افزایش کارایی منابع انسانی می دانند. افزایش کارآیی منابع انسانی نیز منوط به آموزش ،توسعه دانش، مهارت ها و ایجاد رفتارهای مطلوب برای کارکردن است. از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد کارکنان می توان به آموزش ضمنخدمت آنها اشاره کرد که میتواند به عنوان بستری در جهت توسعه سازمانی، با اهمیت جلوه نماید چرا که عنوان می شود هر نوع برنامهآموزشی برای ارائه فرصت های یادگیری به منظور بهبود عملکرد کارکنان شاغل را آموزش ضمن خدمت گویند. در این مقاله برای سنجشفرضیه ها از طریق پرسشنامه ای که تنظیم شده، به این امر پرداخته ایم.در این مقاله به بررسی موردی پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیلداده ها از رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است و نیز از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف بهره گرفته شده است. در نتیجه ی آزمون فرضیه اصلی مقدار Sig=0.000 برای آموزش کارکنان می باشند که در این حالت فرض صفر رد و فرض (H(1 پذیرفته می شود.

لینک کمکی