فایل رایگان بررسي تاثير سبک هاي رهبري با فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي در اداره کل محيط زيست در اداره کل محيط زيست استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سبک هاي رهبري با فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي در اداره کل محيط زيست در اداره کل محيط زيست استان گلستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سبک های رهبری با فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در اداره کل محیطزیست استان گلستان صورت گرفته است. از نظر هدف یک تحقیق کاربردی محسوب میشود. براساس ماهیتو روش نیز یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره کل محیطزیست استان گلستان به تعداد 162 نفر و حجم نمونه 130 نفر که به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخابشدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های کمی و تکنیک های آماری توصیفی استفاده شده است.روش های تحلیل توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد به همراه نمودارهای مرتبط با هر متغیر بود.برای آزمون الگوی های تحقیق از روش معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شد و در نهایت برازش مدلبا توجه به مفروضات مربوط به نوع ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته صورت گرفته و به تفسیر نتایج آزمونفرضیات تحقیق پرداخته شد. شواهد تجربی به دست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که نتایجنشان دهنده ی تاثیر گذار بودن متغیر های سبک رهبری و فرهنگ سازمانی و نیز ابعاد آن ها بر رضایتشغلی بود. به طور کلی باید گفته شود که مدیران در نقش یک رهبر، همواره باید نسبت به تفویض اختیار وجلب مشارکت کارکنان در تصمیم گیری در امور مدیریتی و غیر مدیریتی اشتیاق نشان دهند. از این طریقمسئولیت پذیری و پاسخگویی را به امری همگانی تبدیل می کنند. همچنین افزایش فرهنگ سازمانی(نوآورانه، حمایتی) در اداره کل محیط زیست استان گلستان موجب می شود سازمان اطلاعات محیط اطرافخود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کرده در نتیجه این امر رضایت شغلی کارکنان را در پیخواهد داشت و در نتیجه عملکرد در سازمان بهبود پیدا می کند.

لینک کمکی