فایل رایگان بررسي تاثير عشق به برند بر تصوير برند و تعهد به برند (مورد مطالعه: شرکت آديداس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير عشق به برند بر تصوير برند و تعهد به برند (مورد مطالعه: شرکت آديداس) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

برند عبارت است از مجموعهای از عناصر ملموس و غیرملموس که در یک نام تجاری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا برای شرکت اعتبار و برتری ایجاد نموده و ارزش بیشتری را برای مشتریان خلق نمایند. برندها نیز درست به مانند انسانها در یک چرخه عمر حرکت می کنند. در برخی مراحل خاص، پتانسیل برندینگ به قدری بالاست که میتواند محصول فیزیکی را که درصدد معرفی آن است تحت الشعاع قرار دهد. ارتباطات مصرف کننده- برند به صورت پیوندی میان شخص و یک برند که به صورت داوطلبانه انتخاب شده و نیز به صورت یک وابستگی میان این دو تعریف میشود. بازاریابی رابطه ای در محتوای مصرف محصول، شامل مدیریت شبکه ای از ارتباطات میان مصرف کننده و برند استعشق به برند مفهومی است که باید به صورت اساسی و بر مبنای درک عمیق از اینکه مصرف کنندگان چگونه آن را تجربه می کنند تعریف شود و پس از آن مجاز خواهد بود تا با ادبیات علاقه میان فردی پیوند بخورد. عشق به برند خدماتی از عواملی چون قدردانی، کیفیت مشارکت و میزان حمایت اجتماعی تائیر میپذیرد. ارزش ویژه نام و نشان تجاری مشتری مدار عموما به تاثیرات متفاوتی که دانش نام و نشان تجاری بر واکنش مشتری نسبت به بازاریابی برند می گذارد، اطلاق میگردد. هنگامی گفته می شود یک نام و نشان تجاری دارای ارزش ویژه برند مشتری مدار مثبت است که مشتریان به آن نام و نشان تجاری به طور مطلوب تری واکنش نشان دهند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عشق به برند بر تصویر برند و تعهد به برند در شرکت آدیداس پرداخته است. در این پژوهش، که در بین 120 نفر از مشتریان شرکت آدیداس توزیع شد، دارای فراوانی جنسیت بر طبق جدول 1به قرار زیر است: 69 نفر یعنی 57/5 درصد مشتریان زن، 51 نفر یعنی 42/5 درصد مشتریان مرد هستند. با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف، مقدار Sig در سه متغیر عشق به برند، تصویر برند وتعهد به برند به ترتیب برابر با 0/251، 0/145 و 0/498 هستند، لذا با توجه به خروجی آزمون فرض یک با Sig<0.05 رد شده و فرض صفر تحقیق تایید می شود یعنی می توان گفت توزیع جامعه نرمال است. در این پژوهش بنا به این دلیل از آزمون های پارامتریک می شود.

لینک کمکی