فایل رایگان بررسي تاثير علائق هنري بر رفتار نوآورانه کارشناسان برنامه ريزي استراتژيک شهرداري مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير علائق هنري بر رفتار نوآورانه کارشناسان برنامه ريزي استراتژيک شهرداري مشهد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با توجه به تغییرات گسترده ای که در سالهای اخیر روی میدهد، مدیران دریافته اند که برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برایرویارویی با تغییرات را داشته باشند تا بتوانند به سرعت پاسخگوی چالش های به وجود آمده باشند. از طرف دیگر محیط های کارامروزی مستلزم ایجاد خلاقیت و نوآوری می باشد، به عبارت دیگر شرکتها نیازمند خلق و بکارگیری رفتارهای نوآورانه می باشند زیراوجود این رفتارها بر عملکرد سازمانی نقش بسزایی دارد. علایق هنری جز عواملی میباشند که بر روی رفتارهای نوآورانه تاثیر دارند.در این راستا در تحقیق پیش رو تاثیر علائق هنری بر رفتار نوآورانه کارکنان شهرداری مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه موردنظر شامل کارکنان درگیر در برنامه ریزی استراتژیک شهرداری مشهد بود که 148 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونهآماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه با تایید روایی و پایایی آن استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیلاطلاعات و آزمون فرضیه ها، از مدل یابی رگرسیون و همچنین نرمافزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد علایق هنری تاثیرمستقیمی بر رفتار نوآورانه کارشناسان درگیر در برنامه ریزی استراتژیک شهرداری مشهد دارند.

لینک کمکی