فایل رایگان بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر رضايت مشتري در صندوق تامين خسارت هاي بدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر رضايت مشتري در صندوق تامين خسارت هاي بدني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

رضایت مشتری به عنوان یک عامل اصلی برای تعیین موفقیت سازمان در ارتباط با مشتریان و معیاری از چگونگی عملکردکلی سازمان در رابطه با مجموعه انتظارات مشتری میباشد. از سوی دیگر فناوری های اطلاعاتی همراه با فاکتورهای خود تحولاتعظیمی در شرکت ها و سازمان های بازرگانی و خدماتی ایجاد کرده که از طریق کاهش زمان ارائه خدمات، افزایش سرعت ارائهخدمات و افزایش کیفیت و کارایی ارائه خدمات منجر به بهبود عملکرد کلی سازمان می گردد که به نوبه خود افزایش رضایت ووفاداری مشتریان سازمان را به دنبال دارد. پژوهش حاضر در پی بررسی رابطهی فناوری اطلاعات و رضایت مشتری صندوق تامینخسارتهای بدنی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه تمامی مشتریان صندوق تامین خسارتهای بدنی دارای حداقللیسانس بوده میباشد. بر اساس اطلاعات موجود ، 550 نفر دارای مدرک لیسانس و بالاتر بوده و از روش فرمول کوکران برایتعیین نمونه استفاده شد که برابر با 226 تعیین گردید. فرضیه اصلی پژوهش این بود که بین فناوری اطلاعات و رضایت مشتریرابطه وجود دارد. برای تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون (K.S) و برای تایید یا رد فرضیات از آزمونهای همبستگی پیرسون،تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین فناوری اطلاعات و رضایت مشتری در صندوقتامین خسارتهای بدنی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین فناوری اطلاعات و سهولت استفاده مشتریان ؛ سرعتدر پاسخگویی ؛ دسترسی سریع به اطلاعات ؛ جلوگیری از دوباره کاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ، بنابراین کلیه فرضیاتپژوهش تایید شد.

لینک کمکی