فایل رایگان بررسي تاثير کيفيت زندگي کاري بر رضايت شغلي کارکنان امداد خودرو ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير کيفيت زندگي کاري بر رضايت شغلي کارکنان امداد خودرو ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارآئی و ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش می باشد. صاحبنظران، رضایت شغلی را از دیدگاه هایگوناگون تعریف نموده اند که به چند مورد از این تعاریف اشاره می شود . رضایت شغلی در فرهنگ فارسی خشنودی و خوشرویی معنا شده است و رضایت شغلی دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل تعبیر شده است، یعنی شرایطی که در آن کار انجام می گیرد و پاداشی که به موجب آن دریافت می شود. به طور کلی رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است به این معنا که رضامندی شغلی وسیله ای برای کارایی بیشتر سازمان یعنی ابتدا رضایت شغلی و بعد انتظار حداکثر کارائی است.موضوع مقاله حاضر بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان امداد خودرو ایران می باشد. اگرچه در بعضى از متون کیفیت زندگى کارى و رضایت شغلى به عنوان مفاهیمى مترادف در نظر گرفته شده اند، لیکن بسیارى از صاحب نظران علم مدیریت و روان شناسان صنعتى اعتقاد دارند که کیفیت زندگى کارى و رضایت شغلى از نظر مفهوم متفاوت هستند . تفاوت کیفیت زندگى کارى و رضایت شغلى در این نکته است که رضایت شغلى یکى از نتایج کیفیت زندگى کارى است . مقاله حاضر دارای جامعه آماری برابر با کارکنان شرکت امداد خودرو ایران خواهد بود، به عبارتی شرکت امداد خودرو دارای 1200 کارمند است. برای تعیین نمونه آماری از روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان استفاده شده است که بر طبق این جدول، 291 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب می شوند. جهت تخمین مدل و ازمون فرضیات نیز از آزمونهای تی و اف استفاده شده است.

لینک کمکی