فایل رایگان بررسي تاثير معيارهاي ساختار هيات مديره بر رابطه بين جريان نقد آزاد و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير معيارهاي ساختار هيات مديره بر رابطه بين جريان نقد آزاد و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر معیارهای ساختار هیات مدیره بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده استجامعه آماری اینپژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 101شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سالهای 1386 تا 1394 مورد بررسیقرار گرفته است. در پژوهش حاضر، آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره بر اساسدادههای تلفیقی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که استقلال اعضای هیات مدیره، ودوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود دارند و علاوهبر این نتایج پژوهش نشان میدهد استقلال اعضای مدیره و دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیاتمدیره تاثیر منفی و معناداری بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود دارند. بنابراین با توجه به نتایجحاصله میتوان بیان کرد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی قوی بانظم بخشیدن به سرمایه گذاری،رفتارهای فرصتطلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر کرده و درنتیجه کیفیت و توان براین، مکانیزم-های حاکمیت شرکتی با کاهش هزینه نمایندگی و جلوگیری از تصمیمات فرصت طلبانه منجر به کاهشجریان نقد آزاد و در نتیجهی کاهش جریان نقد آزاد موجب کاهش مدیریت سود میشود. علاوه برایننتایج پژوهش نشان داد که اندازه هیات مدیره تاثیر معناداری بر مدیریت سود ندارد و همچنین نتایجپژوهش نشان میدهد که دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تاثیر معناداری بر رابطه بینجریان نقد آزاد و مدیریت سود ندارد.

لینک کمکی