فایل رایگان بررسي رابطه ميانجي کيفيت خدمات شهري بر روي ارزش درک شده و رضايت در بين گردشگران ورودي به استان يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ميانجي کيفيت خدمات شهري بر روي ارزش درک شده و رضايت در بين گردشگران ورودي به استان يزد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

با توجه به ظرفیت های عظیم استان یزد در مبحث گردشگری، لزوم تحقیق در این زمینه احساس می شود. این مطالعه به دنبالبررسی رابطه بین کیفیت خدمات شهری، رضایت گردشگران و ارزش درک شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری در شهر یزدمی باشد. تا بتواند مدل جامعی برای به دست آوردن مزیت رقابتی در این حوزه ارائه دهد. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگرانورودی به استان یزد در زمستان 1395 می باشد، که 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه استکه پس از تایید روایی و پایایی، توزیع و داده ها با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل تحلیل شد.مطابق نتایج ارزش کارکردی (کیفیت خدمات شهری) در مقصد به صورت مستقیم و مثبت بر ارزش درک شده و رضایت گردشگرانتاثیرگذار است و ارزش درک شده به صورت مستقیم و مثبت بر روی رضایت گردشگران تاثیرگذار می باشد. همچنین ارزش احساسی،ارزش پولی، ارزش اجتماعی نیز به صورت مثبت و مستقیم بر روی ارزش درک شده تاثیرگذار است. در میان عامل های بالا ارزشکارکردی (کیفیت خدمات شهری) و ارزش احساسی بیشترین تاثیر را بر روی ارزش درک شده گذاشتند.

لینک کمکی