فایل رایگان بررسي روند نابرابري در توزيع منابع سلامت در استان خراسان جنوبي طي سال هاي 97-1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روند نابرابري در توزيع منابع سلامت در استان خراسان جنوبي طي سال هاي 97-1393 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از جنبه های عدالت در سلامت ، عدالت در توزیع منابع سلامت است لذا در این مطالعه به بررسی روند نابرابریدر توزیع منابع سلامت استان خراسان جنوبی طی سالهای 1397-1393 می پردازیم. این پژوهش مطالعه ایتوصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی است. ازشاخص های ضریب جینی برای بررسی میزان نابرابری در توزیع منابع ؛از شاخص عدم تشابه جهت تعیین میزان بازتوزیع منابع موجود برای رسیدن به برابری کامل و از مدل رگرسیوننقطه اتصال برای تحلیل روند نابرابری استفاده شد.در برآورد پارامترهای رگرسیونی از روش های حداقل مربعاتوآزمون جایگشت استفاده شد. محاسبه شاخص ها با استفاده از نرم افزارهای Excel و تحلیل روند با استفاده ازنرم افزار joinpoint3. 4 انجام شد. حداکثر و حداقل ضریب جینی به ترتیب مربوط به پزشک متخصص(0/56) و بهورز (0/392) بود. حداکثر و حداقل میانگین شاخص عدم تشابه به ترتیب برای داروساز و پیراپزشک و برابر 29/683 و 11/051 بود. با تحلیل روند نابرابری کاهش معنی داری در روند ضریب جینی برای همه منابع سلامت به جز داروساز و پرستار مشاهده شد . که بیشترین درصد کاهش این ضریب برای خانه بهداشت و به تبع آن بهورزان بود . درصد تغییرات نابرابری در توزیع منابع تخت ، پزشک متخصص و پیراپزشک برابر 1/8-، برای داروخانه و داروساز، 2- و برای خانه بهداشت 3/4- و بهورز 3/6- است که نشان می دهد روند تغییرات نابرابری درمورد این منابع برهم منطبق و هم راستا می باشد . اگرچه در توزیع منابع بخش سلامت در استان خراسان جنوبی نابرابری زیادی وجود داشته ، با گذشت زمان این نابرابری رو به کاهش بوده و منابع سلامت از توزیع مناسب تری برخوردار شده اند. ضروری است که سیاست گذاران سلامت با برنامه ریزی و سیاست های بازتوزیعی مناسب بهتخصیص بهینه منابع بخش سلامت و کاهش نابرابری های موجود همت گمارند.

لینک کمکی