فایل رایگان بررسي ساختار مناسب براي استفاده و گسترش دانش درون سازماني در شرکت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ساختار مناسب براي استفاده و گسترش دانش درون سازماني در شرکت ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه اشتراک دانش، به منشا دستیابی به مزیت رقابتی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی وتایید عوامل موثر بر اشتراک دانش درون سازمانی و ارائه الگوی پیشنهادی اشتراک دانش میان شرکت ها صورتگرفته است. در راستای تقویت نگرش کارکنان شرکت ها نسبت به اشتراک گذاری دانش، لازم است به معرفی واطلاع رسانی برنامه ریزی شده منافع حاصل از اشتراک گذاری دانش در سطح شرکت پرداخته شود. در اینمطالعه به صورت مروری به فایل رایگان بررسي ساختار مناسب براي استفاده و گسترش دانش درون سازماني در شرکت هاپرداخته شده است . اولین عاملی که روی قصد افراد برای انجام رفتار و یاعدم انجام رفتار تاثیر دارد، نگرش وگرایش ها هستند که عامل شخصی نیز نامیده می شود. هدف از این نگرش ارزشیابی منفی و یا مثبت شخصدرمورد انجام یا عدم انجام یک رفتار مشخص می باشد. نتایج نشان می دهد که ترس ازدست دادن ارزش هایمنحصربه فرد در شرکت ها بالا است که امر مطلوبی نیست. یکی از دلایلی که ترس از دست دادن ارزش هایمنحصر به فرد، بین کارکنان در شرکت بالا می باشد امنیت شغلی کارکنان قراردادی است. با توجه به وجودرابطه از دست دادن قدرت دانش و نگرش مثبت نسبت به اشتراک گذاری دانش کارکنان و همچنین تاثیر قابلتوجه این مولفه بر نگرش نسبت به اشتراک گذاری دانش پیشنهاد می گردد محیطی فراهم گردد تا در آنکارکنان دانشی از ثبات جایگاه خود در شرکت اطمینان حاصل کنند.

لینک کمکی