فایل رایگان بررسي عملکرد شهرداري استان البرز در زمينه مديريت بحران داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملکرد شهرداري استان البرز در زمينه مديريت بحران داخلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 41

چکیده مقاله:

موضوع این پژوهش ورود به حوزه جدید: مطالعات مدیریت بحران و ارتباط بحران داخلی درشهرداری های استان البرز می باشد. این پژوهش در شهرداری مرکزی کرج انجام شد. جامعهآماری پژوهش شامل 50 نفر از خبرگان این شهرداری در مدیریت بحران می باشد. خبرگان اینپژوهش را افرادی تشکیل دادند که یا در زمینه مدیریت بحران تحصیلات آکادمیک داشتند و یاسابقه کار بالای 10 سال در این حوزه داشته و کاملا در این زمینه کارکنان دانشی می باشند و درحقیقت مدیریت بحران شهرداری به عهده این افراد می باشد.. با توجه به تعداد محدود خبرگاندر این شرکت از روش کل شماری استفاده شد. توجه به اینکه ابزار جمع آوری اطلاعات مربوط بهمتغیرهای این پژوهش پرسشنامه بود، تعداد 50 پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شد و در نهایت39 عدد از این پرسشنامه ها عودت داده شد. پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش استانداردبود. پژوهشگر فرضیات خود را با توجه به عوامل تاثیر گذار شناسایی شده بر مدیریت بحرانمطرح نمود این عوامل عبارتند از قابلیت اطمینان، پاسخگویی، چابکی، هزینه ها، مدیریتدارایی. پژوهشگر این فرضیات را با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLSمورد آزمون قرار داد. پس از آزمون فرضیه ها با استفاده از معادلات ساختاری، و نرم افزار Smart PLS نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر گذار بودن متغیرها بر مدیریت بحران بودند.

لینک کمکی