فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند در نمايشگاه هاي بين المللي کيش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند در نمايشگاه هاي بين المللي کيش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در شرایط رقابتی بازار امروز، به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونه ای که مصرفکننده وفادار شرکت باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. ترکیب قیمتی پایین تر ممکن است در کوتاهمدت سود و مزایایی را برای شرکت به ارمغان بیاورد، اما برای توسعه کسب و کار در طولانی مدت سیاستمناسبی نیست. از جمله عواملی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان موثر است ارزش ویژهمارک تجاری شرکت میباشد. با توجه به این مساله، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژهبرند در نمایشگاه های بین المللی کیش پرداخته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با توجهبه اهداف پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولان غرفه های نمایشگاه هایبین المللی کیش و همچنین مشتریان آنها می باشد. برای تعیین تعداد نمونه از روش نمونه گیری تصادفیخوشه ای و مطابق جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 156 نمونه (58 نمونه مربوط به مسئولانغرفه های نمایشگاه های بین المللی کیش و 94 نمونه مربوط به مشتریان نمایشگاه های بین المللی کیش)،انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از رگرسیون ساده مورد آزمون قرار گرفت.یافته های تحقیق نشان داد در میان عناصر آمیخته بازاریابی، عنصر قیمت، تصویر شرکت، توزیع و ترویجاثر معناداری بر ارزش ویژه برند دارند. اما تبلیغات اثر معناداری بر ارزش ویژه برند ندارد.

لینک کمکی