فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر فرهنگ سازماني کارکنان شرکت عمليات غير صنعتي پازارگاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر فرهنگ سازماني کارکنان شرکت عمليات غير صنعتي پازارگاد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

امروزه فرهنگ سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و پژوهش های انجام شده نشان دهنده یاهمیت آن در محیط کار و زندگی می باشد. این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی درشرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد می پردازد. جامعه آماری آن کارکنان شرکت عملیات غیرصنعتیپازارگاد به تعداد 200 نفر می باشند. که با استناد به فرمول کوکران تعداد 127 نفر به شیوه نمونه گیریتصادفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پژوهش از نرم افزارهای SPSS استفادهشد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی که شامل روایی قضاوتی (اظهار نظر صاحب نظران)استفاده شد. همچنین میزان الفای کرونباخ برای متغیر فرهنگ سازمانی (0.825) به دست آمده که بیانگرهماهنگی درونی گویه ها و تایید پایایی پرسشنامه است. از بین مولفه های فرهنگ سازمانی، توجه به تیمو نوآوری-خلاقیت بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده است که مدیران می توانند با استفاده از اینابزار فرهنگ سازمانی را بهبود دهند. پایین ترین میانگین مربوط به توجه به جزئیات می باشد. همچنینبین فرهنگ سازمانی و نوآوری بالاترین همبستگی را نشان می دهد. در نتیجه با توجه به یافته هایپژوهش، با بالا بردن نوآوری و خلاقیت در بین کارکنان شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، موجبافزایش فرهنگ سازمانی در این شرکت خواهد شد و می تواند نکته ی قوت برای بهبود باشد.

لینک کمکی